Wat is buurtpreventie?

buurt-preventie-2.jpg

Buurtpreventie is een vorm van burgerparticipatie waarbij bewoners zich organiseren om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en veiligheid van een buurt. Buurtpreventie wordt door bewoners zelf opgestart vanuit een gevoel van medeverantwoordelijkheid voor de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Buurtpreventieteams worden ondersteund door gemeente, LEV-groep en politie.

Buurtpreventieteams, waaronder whatsapp preventiegroep, hebben signalerende functie en spreken medebewoners aan, met als doel waakzaam te zijn op vreemde of verdachte situaties. Daarnaast is er onder andere aandacht voor overlast, zwerfvuil, kapotte lampen. Hiervan maken buurtpreventieteams melding. Het gaat er om het versterken van de sociale cohesie en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de buurt.

Doel buurtpreventie
Buurtpreventieteams zijn de ogen en oren in een buurt. Zij doen meldingen van verdachte of vreemd situaties. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld: jongeren die overlast veroorzaken, zwerfafval of vernielingen. Dankzij deze signalerende functie zorgen we ervoor dat Helmond schoon, heel en veilig blijft.

Samenwerking
Sleutelwoord bij buurtpreventie is samenwerking! Buurtpreventieteams werken intensief samen met gemeente, LEV-groep en de politie. In deze samenwerking levert elke partij vanuit zijn eigen rol, taak en verantwoordelijk een bijdrage aan de buurtpreventie.

Sociale controle

Met buurtpreventie kan sociale controle ontstaan die gebaseerd is op nabuurschap.

 • Met buurtpreventie bouw je aan de leefbaarheid in de buurt, het verbetert wat niet goed is en behoudt (preventie) wat wel goed is.
 • De wensen die in de wijk leven m.b.t. verkeer, milieu, misdaadpreventie e.d. zijn gemakkelijk te inventariseren en kunnen als collectieve wens naar de verantwoordelijke instellingen worden gebracht.
 • Afstemming tussen individuele, collectieve en Gemeentelijke verantwoordelijkheid wordt zodoende mogelijk.
 • Door een verbeterd inzicht in de wensen uit de wijk kunnen instellingen hun prioriteiten gemakkelijker vastleggen en inspelen op de actualiteit.

Doelen

Het doel van buurtpreventie kan onderverdeeld worden in een viertal punten:

 • Verhogen van de algemene veiligheid in de buurt.
 • Verhogen van het veiligheidsgevoel bij de bewoners in de buurt.
 • Beperken van materiële en immateriële schade in de buurt.
 • Bevorderen van de leefbaarheid in de buurt.

Gerichte aanpak

Buurtpreventie is dus een gerichte aanpak van bewoners om de algemene veiligheid en de leefbaarheid in de buurt te verbeteren. Dit gebeurt in samenwerking met de Politie, Stadswacht, Gemeente, woningbouwverenigingen, Brandweer, wijkorganisaties etc. Ook wordt samengewerkt met andere commissies in uw wijk, afhankelijk van het aan te pakken probleem, zoals verkeerscommissie, Spelen en Groen en de wijkraad.

Zonder medewerking van bijvoorbeeld de Gemeente of zonder actieve deelname van bewoners, kan buurtpreventie nooit tot een succes leiden!

Wat is buurtpreventie NIET?

Buurtpreventie is niet het verklikken van medebewoners. Het is niet de bedoeling "controle" uit te oefenen of inbreuk te maken op het privéleven van anderen. Ook betekend het niet dat men voor eigen rechter gaat spelen,  het is ook simpelweg verboden.
Het is ook niet de bedoeling dat er burgerwachten worden georganiseerd.  Buurtpreventie betekent evenmin dat er voor iedere voordeur een politieagent wordt neergezet. Dit zou de leefbaarheid in de buurt niet ten goede komen. En dat is waar het uiteindelijk om gaat!

De hoofdrolspelers met hun taken

Zoals al gezegd zijn er een aantal belangrijke spelers binnen de buurtpreventie.

buurt-preventie.jpg

De bewoners

Bewoners in de wijk hebben eigenlijk de belangrijkste taak binnen buurtpreventie. Zonder de medewerking van bewoners zal buurtpreventie niet lukken.

Wat zijn zo al de taken van de bewoners:

 • Zorgen voor goed en veilig hang en sluitwerk (Politiekeurmerk veilig wonen).
 • Het merken van diefstalgevoelige bezittingen.
 • Zorgen voor goede en voldoende verlichting van donkere hoeken en achterpaden
 • (eventueel in overleg met andere instellingen).
 • Aandacht voor veilig spelen in de buurt (in overleg met de Gemeente).
 • Het  "in de gaten houden" van verdachte situaties in de buurt en dit melden.
 • Vandalisme (of de gevolgen van vandalisme), enge plekken, vervelende situaties zoals verkeersgedrag, etc. direct melden.

De straatcoördinator

Om Buurtpreventie een gezicht te geven zijn er 2 soorten coördinatoren, namelijk de straatcoördinator en de buurtcoördinator.

Dit is het aanspreekpunt in uw straat. Voor zeer kleine straten zullen deze bij andere straten worden toegevoegd.

 • aanspreekpunt voor de bewoners in de eigen straat
 • contact leggen met nieuwe bewoners
 • verzamelen van meldingen en deze doorgeven aan de buurtcoördinator
 • bewoners informeren over wat er met de door hen gemelde melding is gebeurd
 • inventariseren van zaken die leven onder de bewoners
 • melden van verdachte zaken
 • deelnemen aan bijeenkomsten met de andere coördinatoren
 • deelnemen aan eventueel gezamenlijke activiteiten
 • meedenken over zaken die een prettige en veilige buurt bevorderen

 

De buurtcoördinator

Naast de taken van straatcoördinator heeft de buurtcoördinator ook de taken:

 • het verzamelen van meldingen van alle straatcoördinatoren
 • het beleggen van bijeenkomsten met de straatcoördinatoren
 • doorgeven van de klachten aan de verantwoordelijke instanties
 • contacten onderhouden met de verantwoordelijke instanties
 • terugkoppelen van uitgevoerde acties naar de straatcoördinator
 • het bespreken van de aanpak van bepaalde meldingen met de wijkagent en hier stappen in   ondernemen
 • het instellen van een werkgroep die een bepaald probleem gaat aanpakken

De Politie

Zoals al gezegd is buurtpreventie niet mogelijk zonder medewerking van, en samenspel met, de Politie. Uw wijkagent is het aanspreekpunt.

De taak van de Politie:

 • aanwezig op bijeenkomsten van de straat- en buurtcoördinatoren
 • zorgen dat aan de wijkbladen informatie vanuit de Politie wordt aangeleverd
 • zorgen dat de in de buurt gesignaleerde problemen, die binnen het werkveld van de Politie liggen, worden aangepakt
 • het geven van advies met betrekking tot de aanpak van problemen waarmee de Politie te maken heeft zoals: sluipverkeer, stankoverlast, kleine criminaliteit, vandalisme, etc.
 • het signaleren van probleemsituaties, bijvoorbeeld toename/afname van het aantal inbraken, kleine criminaliteit, etc.
 • projectmatig aanpakken van in de buurt gesignaleerde problemen
 • advisering voor wat betreft de aanpak van jongerenproblemen (hangplekken)
 • intermediairfunctie naar bepaalde Gemeentelijke instellingen
 • signaalfunctie bij onverhoopt toenemende vormen van criminaliteit

De Gemeente

Voor bepaalde problemen, denk hierbij bijvoorbeeld aan wegverzakkingen, is de hulp van de Gemeente van wezenlijk belang. Vandaar ook dat ook de Gemeente een belangrijke taak binnen de buurtpreventie heeft:

 • het oplossen van meldingen aangedragen door de buurtcoördinator
 • terugkoppelen van uitgevoerde zaken naar de buurtcoördinator
 • fungeren als belangrijkste gesprekpartner met andere instellingen (bijvoorbeeld elektriciteitsmaatschappij)
 • informeren van de buurtcoördinator over belangrijke gemeentelijke besluiten welke van invloed zouden kunnen zijn op de buurtpreventie
 • op uitnodiging aanwezig zijn op bijeenkomsten van de straat- en buurtcoördinatoren
 • De boa’s van gemeente Helmond (voorheen Stichting Stadswacht) handhaven op ergernissen en overlast in de openbare ruimte.  

  U maakt een melding via: https://mijn-melding.nl/helmond/viewer.php

Hiervoor is binnen de Gemeente een verantwoordelijke aangesteld welke deze taken tot uitvoering moet brengen.

De woningbouwvereniging

De woningbouwverenigingen houden zich bezig met huisvesting. Bovendien houden zij zich bezig met:

beheer van woningen en appartementen
onderhoud van woningen en appartementen
beheer en onderhoud van hun kavels, denk hierbij aan de:
groenvoorzieningen,
achterpaden
verlichting
enz.

 LEV opbouwwerk

Het opbouwwerk vanuit de LEV-groep ondersteunt je graag. Ben je geïnteresseerd in het opzetten van een buurtpreventieteam of WhatsApp-groep? Dan kan de opbouwwerker met je in gesprek gaan om te kijken naar de mogelijkheden. Zij bieden ook ondersteuning aan bestaande teams. Dit kan bijvoorbeeld zijn in het oppakken van bepaalde acties, informatieavonden of voor het beantwoorden van je vragen.

Brandweer

De brandweer heeft een belangrijke taak om de buurt leefbaar en veilig te houden.

 • Geven van tips en voorlichting over brandveiligheid in en om het woonhuis.
 • Advies over:
 • rookmelders,
 • brandwonden,
 • blusmiddelen,
 • gevaarlijke stoffen
 • Adviseren bij bouw en verbouw van de woning voor wat betreft brandveilige isolatiematerialen en mogelijke vluchtwegen
 • Verkenning van de wijk om bij calamiteiten snel ter plekke te kunnen zijn

Optreden bij calamiteiten

Ook een Team starten?

Start een project

Buurtpreventie Helmond gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en verbeteren én om er voor te zorgen dat u voor u relevante informatie te zien krijgt. Door gebruik te maken van deze website of door hieronder op akkoord te drukken, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons op de website van Buurtpreventie Helmond.

Akkoord